Statutul Asociaţiei Astroclubul Bucureşti

 STATUTUL ASTROCLUBULUI BUCUREŞTI

Actualizat la data de 28 martie 2015

 CAPITOLUL I

 Dispoziţii generale

 

Art. 1. – (1) – Asociaţia ASTROCLUBUL BUCUREŞTI, denumită în continuare, Astroclubul Bucureşti este persoană juridică de drept privat, fără scop lucrativ, neguvernamentală cu patrimoniu propriu, distinct şi indivizibil.

(2) – Astroclubul Bucureşti este constituit pe principiul liberei asocieri, din totalitatea astronomilor amatori înscrişi în evidenţele sale, care aderă şi respectă prezentul statut.

(3) – Astroclubul Bucureşti are sediul în clădirea Observatorului Astronomic “Amiral Vasile Urseanu” din Bucureşti, bd. Lascăr Catargiu nr. 21, sector 1.

 

Art. 2. – (1) – Astroclubul Bucureşti are denumire, sediu, iar durata funcţionării acestuia este nelimitată.

(2) – Astroclubul Bucureşti îşi desfăşoară activitatea în formele şi structurile prevăzute în prezentul statut, având autonomie organizatorică, funcţională şi financiară.

 

Art. 3. – (1) – Astroclubul Bucureşti preia tradiţiile primei societăţi astronomice române “Camille Flammarion” (1908-1912) şi continuă activitatea iniţiată din anul 1950 în cadrul Observatorului Astronomic “Vasile Urseanu”, a Astroclubului Central Bucureşti (din anul 1968) şi a Astroclubului Bucureşti (din anul 1984).

(2) – Aceste activităţi s-au desfăşurat în clădirea Observatorului Astronomic “Vasile Urseanu”, construită special în acest scop de către acesta în anul 1910.

(3) – De-a lungul anilor, activitatea astronomilor amatori a constituit un factor esenţial în realizarea programelor specifice ale Observatorului Astronomic “Vasile Urseanu”.

 

Art. 4. – Scopul principal al Astroclubului Bucureşti îl constituie susţinerea activităţilor astronomilor amatori, de dezvoltare şi promovare a astronomiei.

 

Art. 5. – Astroclubul Bucureşti are următoarele obiective principale:

 1. înlesnirea efectuării de observaţii şi lucrări de astronomie pentru astronomii amatori;
 2. colaborarea cu asociaţii similare din ţară, cu observatoarele profesioniste şi de amatori din România în vederea dezvoltării activităţilor cu caracter astronomic la nivelul întregii ţări;
 3. stabilirea şi dezvoltarea relaţiilor de colaborare cu organizaţii internaţionale, observatoare şi cluburi astronomice din alte ţări;
 4. sprijinirea activităţii Observatorului Astronomic „Amiral Vasile Urseanu” atât din punct de vedere observaţional cât şi din punctul de vedere al îndrumării publicului vizitator;
 5. producerea materialelor cu caracter de informare şi publicitar în domeniul astronomiei;
 6. asigurarea pregătirii şi îndrumării membrilor săi în desfăşurarea activităţilor;
 7. organizarea expediţiilor ştiinţifice pentru urmărirea evenimentelor astronomice deosebite;
 8. contribuţia la răspândirea cunoştinţelor de astronomie prin organizarea de manifestări şi informări cu caracter cultural – ştiinţific;
 9. înfiinţarea, în condiţiile legii, de cluburi, fundaţii şi unităţi economice în vederea realizării scopului său;
 10. desfăşurarea, cu caracter accesoriu, de activităţi economice, inclusiv de import – export şi comercializarea de materiale, publicaţii, instrumente şi accesorii specifice domeniului astronomic;
 11. alte obiective stabilite prin lege şi prin reglementările în domeniu.

 

CAPITOLUL II
Membrii Astroclubului Bucureşti

Obligaţii, drepturi şi sancţiuni

 

Art. 6. (1) – Asociaţia se compune din următoarele categorii de membri:

 1. membri activi (sau cotizanţi) – cei care participă la activităţile AB şi plătesc cu regularitate cotizaţia de membru.
 2. membri corespondenţi – cei care ţin legătura cu AB, fiind în general domiciliaţi în alte locuri din ţară sau străinătate şi care contribuie la bunul mers al activităţii AB.
 3. membri de onoare – persoane din ţară şi străinătate, care aduc sau au adus servicii deosebite asociaţiei pe plan moral şi material.

(2) – Membri corespondenti şi membri de onoare nu plătesc cotizaţie, au drept de vot în Adunarea Generală, dar nu sunt luaţi în calcul la stabilirea cvorumului acesteia, în cazul neparticipării.

 

Art.7. (1) –  Poate deveni membru activ (sau cotizant) al Astroclubului Bucureşti orice persoană avind  cunoştinţe şi preocupări în domeniul astronomiei de amatori, care recunoaşte şi aderă la prezentul statut, consimte şi se obligă să îl respecte întocmai.

(2) – Înscrierea în AB se face printr-o cerere scrisă adresată Preşedintelui Asociaţiei însoţită de recomandarea a doi membri. Calitatea de membru activ se acordă de Consiliul Asociaţiei cu majoritate simplă.

(3) – Pierderea calităţii de membru activ are loc fie în baza unei demisii, fie prin neplata cotizaţiei până la data limită până la care se poate plăti aceasta, stabilită în prima Adunare Generală din an.

(4) – Pierderea calităţii de membru poate avea loc şi prin excluderea pentru fapte sau acte incompatibile cu scopul, obiectivele, statutul sau hotărârile organelor de conducere ale asociaţiei, precum şi în cazul comiterii unor fapte care intră sub incidenţa legii penale, prin hotărârea Adunarii Generale.

(5) – Cotizaţiile achitate pe anul în curs nu se restituie, indiferent de motivul pierderii calităţii de membru.

 

Art. 8. –(1) – Membri Astroclubului Bucureşti au următoarele drepturi:

 1. Să folosească aparatura astronomică aflată în patrimoniul Astroclubului Bucureşti şi să beneficieze de asistenţă tehnică pentru aparatura personală;
 2. Să iniţieze şi să execute programe proprii de cercetare astronomică;
 3. Să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere ale Astroclubului Bucureşti (dacă au împlinit vârsta de 18 ani) la peste 1 an de la aprobarea cererii de aderare;
 4. Să participe la Adunările Generale ale Astroclubului Bucureşti, să-şi exprime punctul de vedere, să facă propuneri şi să-şi exprime prin vot opţiunea faţă de orice propunere; de asemenea, în cazul imposibilităţii de a participa la Adunarea Generală, poate să delege un alt membru pentru a vota în numele său (delegaţia se face în scris sau pe grupul de discuţii al Asociaţiei);
 5. Să beneficieze de toate avantajele şi facilităţile ce decurg din afilierea Astroclubului Bucureşti la organizaţiile internaţionale de specialitate, din înţelegerile încheiate cu Observatorul Astronomic “Vasile Urseanu” precum şi cu alte instituţii şi organizaţii de profil din ţară şi străinătate.

 

(2) – Membrii Astroclubului Bucureşti care beneficiază de reducerea cu 50% a cotizaţiei sunt: elevii, studenţii, pensionarii şi persoanele cu handicap.

 

 

Art. 9. – Membrii Astroclubului Bucureşti au următoarele obligaţii:

 1. să cunoască şi să respecte statutul, regulamentul şi hotărârile Adunării Generale şi ale Consiliului;
 2. să participe în mod activ la realizarea obiectivelor asociaţiei, să-şi îndeplinească atribuţiile în cadrul organelor în care au fost aleşi;
 3. să nu desfăşoare activităţi contrare intereselor Astroclubului Bucureşti;
 4. să-şi respecte obligaţiile financiare şi materiale, potrivit angajamentelor pe care şi le-au asumat;
 5. să se informeze privind modul corect de funcţionare a instrumentelor şi să le utilizeze cu maximă atenţie, excluzând orice posibilitate de deteriorare a acestora.

 

Art 10. – Acordarea titlului de „Membru de onoare al Astroclubului Bucuresti este propusă de Consiliul asociaţiei şi aprobată de Adunarea Generală, după consultarea prealabilă a persoanei vizate.

 

Art. 11. – Membri Astroclubului Bucureşti care încălca prevederile prezentului statut, normele de comportare, sau care, prin activitatea lor, aduc daune sau afectează în orice mod imaginea şi reputaţia asociaţiei, pot primi una din următoarele sancţiuni în funcţie de gravitatea acţiunilor:

 1. avertisment, comunicat verbal şi prin lista de discuţii a AB;
 2. suspendarea dreptului la utilizarea instrumentelor şi a altor bunuri ale asociaţiei pe timp limitat, de până la un an;
 3. excluderea din asociaţie, prin hotărârea AG.

 

CAPITOLUL III

 

Structura organizatorică a Astroclubului Bucuresti

 

Art. 12. –  Structurile Astroclubului Bucureşti sunt:

 1. Adunarea Generală;
 2. Consiliul Asociaţiei;
 3. Comitetul Coordonatorilor de Activităţi;
 4. Comitetul Consilierilor;
 5. Trezorierul;

 

Art. 13. – (1) – ADUNAREA GENERALĂ este organul suprem de conducere al Astroclubului Bucureşti, constituit din totalitatea membrilor.

(2) – Adunarea Generală se întruneşte cel puţin o dată pe an, în primul trimestru al anului sau ori de câte ori este nevoie şi are drept de coordonare şi control asupra Consiliului Asociaţie şi a celorlalte structuri, precum şi a întregii activităţi a asociaţiei .

 

Art. 14. – Adunarea Generală are următoarele competenţe:

 1. aprobă sau modifică, după caz, statutul asociaţiei;
 2. dezbate şi aprobă rapoartele de activitate ale Consiliului şi ale celolalte structuri;
 3. dezbate şi stabileşte strategia asociaţiei, aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli şi nivelul cotizaţiilor;
 4. stabileşte numărul membrilor Consiliului Asociaţiei;
 5. poate modifica componenţa Comitetului Aoordonatorilor de Activităţi şi al Comitetului Consilierilor;
 6. alege pe o perioada de 2 ani Preşedintele, membri Consiliului Asociaţiei, Trezorierul şi Cenzorul;
 7. ratifică sau nu hotărârile Consiliului asociaţiei;
 8. hotărăşte cu privire la dizolvarea şi lichidarea asociaţiei precum şi asupra destinaţiei patrimoniului;
 9. hotărăşte cu privire la schimbarea sediului;
 10. hotărăşte excluderea membrilor;
 11. hotărăşte dobândirea titlului de „Membru de onoare”;
 12. ia orice alte hotărâri cu privire la activitatea asociaţiei, în limitele prevederilor legale şi a celor statutare.

 

Art. 15. – (1) Adunarea Generală se convoacă cu cel puţin 15 zile înainte de data fixată pentru desfăşurarea ei;

(2) Convocarea Adunării Generale este atributul Consiliului Asociaţiei printr-un convocator scris (trimis şi prin grupul de discuţii) care va cuprinde data, locul şi ordinea de zi;

(3) În mod excepţional, adică, în cazul în care Consiliul Asociaţiei nu este de acord cu convocarea excepţionlă a Adunării Generale, se poate cere convocarea acesteia prin cerere scrisă semnată de minimum 1/3 din membri cu drept de vot. Acestă cerere se adresează Consiliului Asociaţiei care este obligat să convoace la rândul său Adunarea Generală;

(4) Odată cu comunicarea datei, locului şi a ordinii de zi a Adunării Generale se pun la dispoziţia participanţilor şi documentele ce se supun dezbaterii.

(5) La Adunarea Generală membrii pot participa și au drept de vot și prin sistem de videoconferință.

 

Art. 16. – Membri care, într-o anumită problemă supusă hotărârii Adunării Generale, sunt interesaţi personal sau prin rude, nu vor putea lua parte la deliberare şi se vor retrage de la vot.

 

Art. 17. – Rapoartele de activitate ale Consiliului, Trezorierului şi ale Cenzorului, precum şi programele de activitate, calendarele competiţionale, bugetele de venituri şi cheltuieli şi bilanţurile contabile se dezbat şi se supun, anual, aprobării Adunării Generale.

 

Art. 18. – Adunarea Generală poate avea loc dacă Consiliul Asociaţiei are dovada convocării efective a tuturor membrilor. Cvorumul este dat de numărul persoanelor prezente plus delegaţiile prezentate în formă scrisă sau pe lista de discuţii a asociaţiei.

 

Art. 19. – Hotărârile Adunării Generale se iau cu majoritatea simplă a cvorumului, cu excepţia celei care are ca obiect dizolvarea asociaţiei sau modificarea scopului ei când este nevoie de 2/3 din voturile celor prezenţi.

 

Art. 20. – (1) Adunarea Generală este condusă de Preşedintele Asociaţiei sau, în lipsă, de Vicepreşedinte.

(2) Înaintea dezbaterii punctelor prevăzute pe ordinea de zi, persoana care conduce Adunarea Generală este obligată să comunice cvorumul prevăzut de statut, precum şi – dacă se cere – lista nominală a celor absenţi.

 

Art. 21. – (1) Cu ocazia fiecărei Adunări Generale se întocmeşte procesul-verbal cu modul de desfăşurare a ei, cu dezbaterile care au avut loc şi cu hotărârile adoptate.

 

Art. 22. – (1) – CONSILIUL Asociaţiei este ales pe o perioadă de 2 ani şi conduce activitatea acesteia în afara Adunărilor Generale.

(2) – Consiliul Asociaţiei este compus din 3 membri; din consiliu fac parte: Preşedintele, Vicepreşedintele şi Secretarul General.

(3) – Membri Consiliului Asociaţiei sunt aleşi de Adunarea Generală cu majoritate simplă din cvorum.

 

Art. 23. – (1) Consiliul se întruneşte odată pe lună sau ori de câte ori este necesar şi se convoacă de regulă, cu 3 zile înainte de către Preşedinte sau înlocuitorul său care va conduce şi şedinţa.

(2) – Deliberările şi hotărârile Consiliului se consemnează în procese-verbale încheiate cu ocazia fiecărei şedinţe.

 

 

 

Art. 24. – Consiliul Asociaţiei are următoarele atribuţii:

 1. urmăreşte îndeplinirea hotărârilor Adunării Generale a Asociaţiei;
 2. analizează şi avizează informările Preşedintelui, ia act de constatările Cenzorului şi stabileşte măsurile ce se impun;
 3. întocmeşte şi propune spre aprobare programul anual orientativ de activitate al Asociaţiei, precum şi bugetul de venituri şi cheltuieli al acestuia;
 4. convoacă Adunarea Generală a Asociaţiei;
 5. aprobă propunerile de înfiinţare a unor cluburi şi unităţi economice în vederea realizării scopului Asociaţiei;
 6. propune Adunării Generale persoanele cărora li se poate acorda titlul de “Membru de onoare”;
 7. elaborează regulamentul de ordine interioara al Asociaţiei;
 8. hotărăşte cu privire la eventualele schimburi de experienţă cu organizaţii similare din străinătate;
 9. hotărăşte încheierea actelor juridice în numele şi pe seama Asociaţiei;
 10. administrează patrimoniul Asociaţiei şi angajează acţiunile patrimoniale în limitele prezentului statut;
 11. avizează împrumutarea de către membri, pe termen îndelungat, a unor obiecte (instrumente) din patrimoniul Asociaţiei;
 12. îndeplineşte orice alte atribuţii potrivit legii şi prezentului statut.

 

Art. 25. – Nu poate fi membru al Consiliului Asociaţiei, iar dacă era, pierde această calitate orice persoană care ocupă o funcţie de conducere în cadrul unei instituţii publice, dacă asociaţia are ca scop sprijinirea activităţii acelei instituţii publice.

 

Art. 26.COMITETUL COORDONATORILOR DE ACTIVITĂŢI este format din acei membri ai Astroclubului Bucureşti care coordonează activităţi temporare sau permanente ale Asociaţiei. Comitetul lucrează în directă colaborare cu Consiliul Asociaţiei. Membri Comitetului Coordonatorilor de Activităţi sunt desemnaţi de Consiliul Asociaţiei.

 

Art. 27.COMITETUL CONSILIERILOR este format din acei membri ai Astroclubului Bucureşti care au dovedit compenţe unanim recunoscute în anumite domenii de activitate ale Astroclubului Bucureşti. Comitetul este consultat de Consiliul Astroclubului Bucureşti pentru avizarea diferitelor propuneri de activităţi, precum şi pentru valorificarea unor lucrări efectuate de membri Astroclubului Bucureşti (publicaţii, trimiteri etc.).

 

Art. 28.PREŞEDINTELE Asociaţiei are următoarele atribuţii:

 1. prezidează şedinţele Adunării Generale şi ale Consiliului;
 2. reprezintă Asociaţia în relaţia cu alte organizaţii şi persoane din ţară şi străinătate;
 3. dă delegare de competenţă membrilor Consiliului;
 4. decide şi ia orice alte măsuri pentru asigurarea bunei desfăşurări a activităţii Asociaţiei, cu respectarea prevederilor legale, statutare şi a hotărârilor Consiliului şi Adunării Generale.

 

Art. 29.- TREZORIERUL – este numit de către Secretarul General al Asociaţiei.
Atribuţiile Trezorierului sunt următoarele:

 1. încasează cotizaţia şi taxa de înscriere din partea membrilor Asociaţiei;
 2. răspunde de resursele financiare ale Asociaţiei şi de inventarul acestora;
 3. depune şi retrage din bănci cu aprobarea Secretarului General, iar în absenţa acestuia, cu aprobarea unui membru al Consiliului Asociaţiei;
 4. păstrează evidenţa tuturor cheltuielilor şi a veniturilor Asociaţiei;
 5. se pronunţă cu privire la finanţarea diverselor proiecte ale Asociaţiei;
 6. prezintă un Raport financiar în cadrul Adunării Generale, precum şi la cererea expresă a Secretarului General al Asociaţiei;
 7. în absenţa sa, atribuţiile sale pot fi preluate de către Secretarul General al Asociaţiei, acesta, la rândul lui, avînd drept de semnătură pentru retragerea sau depunerea fondurilor în bănci.

 

Art. 30. – (1) – CENZORUL – verifică activităţile economico – financiare ale Asociaţiei.

(2) – Funcţia de Cenzor nu este compatibilă cu nicio altă funcţie în cadrul Consiliului.

(3) – Cenzorul verifică pe baza evidenţelor contabile întreaga activitate financiară a Asociaţiei.

(4) – Concluziile verificărilor efectuate sunt prezentate ca raport Adunării Generale a Astroclubului Bucureşti şi ca informări trimestriale Consiliului sau Preşedintelui Asociaţiei.

 

Art. 31.  – Atribuţiile şi răspunderile Cenzorului sunt prevăzute în actele normative în vigoare şi în regulamentul propriu de organizare şi funcţionare.

CAPITOLUL IV

Patrimoniul Astroclubului Bucureşti

 

Art. 32. – (1) –  Astroclubul Bucureşti are patrimoniu propriu, privat format din bunuri mobile constând în:

 • mijloace fixe;
 • obiecte de inventar;
 • mijloace circulante.

(2) – Patrimoniul este element de baza al personalităţii juridice a Astroclubului Bucureşti, iar bunurile acesteia sunt proprietate privată, indivizibilă.

(3) – Evidenţa patrimoniului este ţinută de Consiliu şi poate fi pusă la dispoziţia oricărui membru.

 

Art. 33. – Bunurile şi mijloacele băneşti ale Astroclubului Bucureşti se realizează din :

 1. taxele de înscriere ale membrilor asociaţi;
 2. cotizaţiile anuale ale membrilor asociaţi;
 3. veniturile obţinute din activităţi economice desfăşurate cu caracter accesoriu;
 4. donaţii, subvenţii, sponsorizări etc;
 5. orice alte surse în condiţiile legii.

 

Art. 34. – Bunurile mobile ale Astroclubului Bucureşti pot fi transmise către terţi numai cu plată sau casate, după caz, cu aprobarea prealabilă şi în condiţiile stabilite de Adunarea Generală.

 

CAPITOLUL IV

 

Dispoziţii finale

 

Art. 35. – În cazul în care funcţia de Preşedinte devine vacantă din orice motive, atribuţiile Preşedintelui vor fi preluate de Vicepreşedinte până la Adunarea Generală următoare.

 

Art. 36. – Astroclubul Bucureşti îşi pierde personalitatea juridică în următoarele cazuri:

 1. prin hotărârea Adunării Generale a Asociaţiei;
 2. când scopul Asociaţiei nu mai poate fi realizat;
 3. în caz de insolvabilitate;
 4. când numărul membrilor scade sub limita prevăzută de lege;
 5. când scopul sau acţiunea organizaţiei au devenit ilicite sau contrare ordinii publice;

 

Art. 37. – Oricare ar fi cauza dizolvării Astroclubului Bucureşti, lichidarea patrimoniului acestuia se va face conform prezentului statut cu respectarea legilor în vigoare.

 

Art. 38. – Consiliul Astroclubului Bucureşti, va proceda şi va hotărî în timp util la adaptarea corespunzătoare a prevederilor prezentului statut, care devin contrare actelor normative în vigoare, prin modificarea necesară a textelor, solicitând instanţei de judecată înscrierea menţiunilor cuvenite; hotărârile vor fi supuse spre ratificare la prima Adunare Generală.

 

Art. 39. – Între Astroclubul Bucureşti şi Muzeul de Istorie şi Artă al Municipiului Bucureşti intervine o convenţie de concordanţă cu privire la sediul Asociaţiei (înştiinţarea nr. 379 din 27.03.1990) şi la activităţile în domeniul astronomiei desfăşurate în comun.

 

Art. 40. – Modificările statutare efectuate în data de 28 martie 2015, în urma hotărârii Adunării Generale a Asociației, reprezintă adăugiri la statutul autentificat prin hotărârea nr. 31821/299/2014 din 18.07.2014 de către Judecătoria sect. 1, Bucureşti. Toate celelalte acte adiţionale se abrogă.